Advertisement
Capcom Sports Club title screen.jpg
Title screen.

Capcom Sports Club is an arcade game released by Capcom in 1997. It is a multi-sport game that consists of Smash Stars (Tennis), Dunk Stars (Basketball), and Kick Stars (Soccer).

The game was released as part of the Capcom Home Arcade system in 2019.

Credits

Capcom Sports Club.gif
Planning Staff: Yoshifumi Fukuda
Program Staff: Yoshinobu Inada, Masahito Ohya, Kazuhiko Komori, Hiroshi Nakagawa, Dress, Garamon, Mr. Kato
CG-Works Staff: Eiji Kuratani, Naoki Fujisawa, Naoki Fukushima, Shinya Kitamura
Object Staff: Shinji Sakashita, Kazuo Yorikane, Koichi Kikutani, Masao Ueda, Motohiro Shigeyama, Tsunenori Shirahama, Tomohiko Ohsumi, Tadashi Noyama
Scroll Staff: Kazumi Teramoto, Megumi Maeno, Hirokazu Yoneduka, Chie Nakayama, Yoichi Tanoue, Atsushi Kanno
Sound Staff: Hideki Okugawa, Ryoji Yamamoto
Design Staff: Daigo Ikeno, Masae Okano, Satoshi Ukai, Shinichiro Komizu
Voice Actor: Tomoyuki Morikawa, Jin Yamanoi, Miyuki Yamamoto (©Arts Vision)
Special Thanks: Jun Koike, Akihiro Yokoyama, Motohisa Nogi, Yukio Nishimura, Yoshino Aoki, Yutaka Maruno, Katsuhiro Nakano, Takuya Shiraiwa, Capcom All Staff
Producer: Yoshimi Ohnishi
General Producer: Noritaka Funamizu
Supervisor: Yoshiki Okamoto
Presented by: Capcom
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.