Capcom Database
Advertisement


Capcom Sports Club title screen

Title screen.

Capcom Sports Club is an arcade game released by Capcom in 1997. It is a multi-sport game that consists of Smash Stars (Tennis), Dunk Stars (Basketball), and Kick Stars (Soccer).

The game was released as part of the Capcom Home Arcade system in 2019.

Credits[]

Capcom Sports Club

Planning Staff: Yoshifumi Fukuda
Program Staff: Yoshinobu Inada, Masahito Ohya, Kazuhiko Komori, Hiroshi Nakagawa, Dress, Garamon, Mr. Kato
CG-Works Staff: Eiji Kuratani, Naoki Fujisawa, Naoki Fukushima, Shinya Kitamura
Object Staff: Shinji Sakashita, Kazuo Yorikane, Koichi Kikutani, Masao Ueda, Motohiro Shigeyama, Tsunenori Shirahama, Tomohiko Ohsumi, Tadashi Noyama
Scroll Staff: Kazumi Teramoto, Megumi Maeno, Hirokazu Yoneduka, Chie Nakayama, Yoichi Tanoue, Atsushi Kanno
Sound Staff: Hideki Okugawa, Ryoji Yamamoto
Design Staff: Daigo Ikeno, Masae Okano, Satoshi Ukai, Shinichiro Komizu
Voice Actor: Tomoyuki Morikawa, Jin Yamanoi, Miyuki Yamamoto (©Arts Vision)
Special Thanks: Jun Koike, Akihiro Yokoyama, Motohisa Nogi, Yukio Nishimura, Yoshino Aoki, Yutaka Maruno, Katsuhiro Nakano, Takuya Shiraiwa, Capcom All Staff
Producer: Yoshimi Ohnishi
General Producer: Noritaka Funamizu
Supervisor: Yoshiki Okamoto
Presented by: Capcom

Gallery[]

Advertisement